Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Rots & water
Onderweg naar het predicaat 'Rots en Water school'.

In de zomer van 2018 volgde het complete team van bs de Sonnewijzer een tweedaagse training Rots en Water. Nadat enkele collega's al eerder de driedaagse training gevolgd hadden en hun enthousiasme hadden overgebracht op de rest van het team, hebben we unaniem ná de tweedaagse training de wens uitgesproken om Rots en Waterschool te worden. Wat dat betekent, leest u hieronder:

Rots en Water werd ontwikkeld door een Nederlander: Freerk Ykema. Freerk was zo'n 17 jaar geleden leraar lichamelijke opvoeding op een middelbare school in Schagen. Hij was er van overtuigd dat we onze jeugd tekort deden als we alleen maar bezig waren met 'leervakken' en geen aandacht besteedden aan een stuk sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit deze visie Rots en water ontwikkelt. In 2002 richtte hij het Gadaku instituut op(Gadaku is in Aboriginalgemeenschap de term voor 'jong mens op weg naar volwassenheid'.) Inmiddels wordt de training in meer dan 30 landen (van Australië tot China tot Europa) gegeven aan miljoenen leerlingen over de hele wereld. Het programma is inzetbaar en dus ook ontwikkeld vanaf kleuterleeftijd tot aan ongeveer 18-jaar. Voor elke leeftijd zijn aparte oefeningen maar de basis blijft hetzelfde.

Het programma heeft als hoofddoelstelling kinderen en jongeren te steunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderzoek wijst uit dat deze ondersteuning kinderen weerbaarder maakt, dat zij zich minder gauw schuldig maken aan geweld ( fysiek -en seksueel geweld en pesten) en dat ze zich beter kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige mensen die beter om kunnen gaan met tegenslag en nare gebeurtenissen.

Rots en water is een psycho-fysiek programma. Dat betekent dat via fysieke (lichamelijke) oefeningen en spelen sociale, mentale en confrontatievaardigheden worden aangeleerd. Hierbij staat de ervaring, de actie centraal. Na de actie is er tijd voor talige reflectie. Als voorbeeld uit de praktijk is er bijvoorbeeld een oefening waarbij de kinderen letterlijk leren om sterk te staan. Hierbij mogen ze bij elkaar 'voelen' hoe sterk iemand staat en zelfs op iemand leunen. Bij de nabespreking wordt de relatie gelegd tussen 'sterk staan' en 'vriend voor iemand zijn': je bent een échte vriend als iemand op je kan leunen. Daarvoor is het belangrijk dat je eerst zelf sterk staat.

Rots en Water scholen

Een school verkrijgt het predicaat Rots en Water school indien:

* Alle kinderen van de school elk jaar Rots en Watertraining krijgen
* Alle docenten van de school geschoold zijn in Rots en Water, middels eendaagse en/of tweedaagse en/of      driedaagse training
*Er een Rots en Watercoördinator aanwezig is die verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Waterlessen
* Het Rots en Water programma in het leerplan is opgenomen.

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 heeft De Sonnewijzer het predicaat 'Rots en Water school' behaald!

Inmiddels is er een stevige basis gelegd voor een doorgaande lijn binnen de school. Rots en Water staat regelmatig op de agenda van de vergaderingen en de stuurgroep (juf. Ada, juf. Kersten, juf. Gerry en juf. AnneMarie) bewaakt de kwaliteit en voortgang. Uiteraard wordt het Rots en Waterprogramma opgenomen in het schoolplan van komende jaren.

 

Zie voor een goed beeld van Rots en Water de volgende filmpjes op YouTube:

- Rots en Water - uitzending op 29 juli om 22.47u op Ned. 2


- Rock and Water documentary